الواتور مصالح و فیلر

2033 روز قبل   ادمین  

الواتور مصالح

الواتور در لغت به معنی بالابرنده می باشد و در کارخانه پخت آسفالت نیز وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دراﯾﺮ و فیلر های جداشده توسط سیکلون را ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﺮج ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ پخت آسفالت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ داراي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﮐﺖ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.

در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺸﺶ و ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﺴﻤﻪ در این تجهیزاز زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ وﯾﺎ ﮐﺸﺶ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ الواتور ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮏ اﺳﺘﺎپ (ترمز مکانیکی) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ توقف ناگهانی دستگاهﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺧﺮوﺟﯽ این دستگاه داراي ﺷﻮت دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻧﺪ وﯾﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ الواتور ها

• ﺑﺎﮐﺖ ﻫﺎ داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺮﭘﯽ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ رﮔﻼژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ
• ﭼﺮﺧﻬﺎي دوﺗﯿﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﻤﯿﺮات
• داراي درﯾﭽﻪ و ﺷﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮاد