اویل هیتر

2033 روز قبل   ادمین  

اویل هیتر

همانطور که از نام این تجهیز مشخص است اویل هیتر وظیفه گرم کردن روغن، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺮارت و ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن روﻏﻦ ﮔﺮم ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﻓﻼﺳﮏ ﻗﯿﺮ، ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﺎزت ، ﺗﺎﻧﮑﺮ 2 MC و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ پخت آسفالت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎرز اوﯾﻞ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي از اﻧﺮژي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ و درﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اویل هیتر

• ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ از ﻧﻮع ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن و آﺗﺶ ﺧﻮار
• ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن
• ﭘﻤﭗ روﻏﻦ داراي ﺳﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ
• داراي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻻ
• ﻣﺸﻌﻞ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ