اگزوزفن

2033 روز قبل   ادمین  

اگزوزفن

اگزوزفن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮑﺶ ﻫﻮاي داﺧﻞ دراﯾﺮ و اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻌﮑﻮس در داﺧﻞ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ که ﺑﺎ اﯾﻦ عمل ﻏﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ از دوران ﻣﻮاد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن سنگداﻧﻪ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا شده را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﮑﻠﻮن و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮواﻧﻪ اگزوزفن در اﻧﻮاع ﻓﻠﺖ (Flat) و ﺑﮏ وارد (Backward) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺳﺎﯾﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ، وﺟﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮ آﺑﯽ و ﯾﺎ فیلتر کیسه ای در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ دارد.

اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﮑﺶ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﻣﮑﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارد ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اگزوزفن

• ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ورق ﻓﻮﻻدي ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ
• ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻟﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ و ﺳﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ورود ﻏﺒﺎر ﺑﻪ روﺗﻮر اﺻﻠﯽ
• ﺷﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ از ﻓﻮﻻد
• داراي دﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮑﺶ