بگ فیلتر

2033 روز قبل   ادمین  

بگ فیلتر

بگ فیلتر یا غبارگیر کیسه ای – ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ درﺻﺪد ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﻧﺪ .

بگ فیلتر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎك ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻧﺎزل ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺬف و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺟﺬب ﻏﺒﺎر از ﻫﻮاي ﺧﺎرج ﺷﺪه از دراﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻏﺒﺎر ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮاي ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰوز ﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻬﻼك ﮐﻢ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ بگ فیلتر

• ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻣﮑﺲ ﺑﺎ تحمل درﺟﻪ ﺣﺮارت تا 240 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
• ﺗﻮري ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻣﺸﺒﮏ داﺧﻠﯽ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه
• داراي ﻓﻦ ﻣﮑﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن PLC
• ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﻠﺮ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﺗﺎري ولو