درایر (خشک کن)

2033 روز قبل   ادمین  

درایر - خشک کن

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺨﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ سنگدانه های موجود در سیلوهای سرد بوسیله نوارنقاله به داخل دراﯾﺮ ریخته می شوند و توسط ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﻌﻞ ﺣﺮارتی بین 6 تا 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻟﺮي به آنها داده می شود.

درایر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺮه ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮاد را در ﻃﻮل ﮐﻮره ﺑﻪ دوران و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﯽ در آورده و ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ140 – 180 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ از ﻣﻮاد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰوز ﻓﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﮑﻠﻮن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﻮاﺗﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ درایر

• ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت دﻧﺪه اي و ﯾﺎ اﺻﻄﺤﮑﺎﮐﯽ
• داراي روﮐﺶ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي
• داراي 2 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ و ﮐﻮﻧﮑﺴﯿﻮن
• ﭘﺮه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ از ﻓﻮﻻد ﺿﺪﺳﺎﯾﺶ
• داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه