دستگاه تولید ماسه رزینی

1722 روز قبل   ادمین  

دستگاه تولید ماسه رزینی

دستگاه تولید ماسه رزینی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺳﻪ روي ﻣﺎﺳﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ رزﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﯿﺮي و ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دستگاه تولید ماسه رزینی

• ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ
• ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪي در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﯿﮑﺲ
• راﻫﺒﺮي ﺳﺎده و آﺳﺎن
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎتیک