سرند کارخانه پخت آسفالت

2033 روز قبل   ادمین  

سرند

در مجموعه کارخانه پخت آسفالت، سنگدانه ها پس از خشک شدن رطوبتشان توسط درایر بوسیله الواتور مصالح به بالای برج تولید آسفالت انتقال می یابند و بر روی سرند ریخته می شوند.

سرند وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ این سنگدانه ها را ﺑﻪ 4 تا 6 ﻧﻮع داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و پس از تفکیک سنگدانه ها را به سیلوهای ﮔﺮم که وﻇﯿﻔﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه را بر عهده دارند انتقال می دهد ﺗﺎ زﻣﺎن تغذیه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه مورد استفاده قرار گیرند.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ سرند

• دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
• اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺎده ﺗﻮرﯾﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ رﮔﻼژ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻧﺪ
• داراي ﮐﺎور و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ