سیلو سنگدانه های سرد

2033 روز قبل   ادمین  

سیلو سنگدانه های سرد

سیلو سنگدانه های سرد در دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ در مخازن خود و بارگیری یکنواخت و قابل کنترل، ﻣﻮاد ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را روي ﻧﻮارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﻧﻮاع 4 واحدی یک پارچه،6 واحدی یک پارچه و تک واحدی مجزا در شرکت ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ سیلو سنگدانه های سرد

• ﺷﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي ﺧﻤﮑﺎري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ
• ﻓﯿﺪر ﻫﺎي ﻧﻮاري ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل دور 0-100 از اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي 7 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ رﮔﻼژ ﻧﻮارﻫﺎ
• لاستیک نوارها EP بالا