سیکلون

2033 روز قبل   ادمین  

سیکلون

در کارخانه پخت آسفالت سنگدانه ها پس از ورود به درایر و قرار گرفتن تحت دمای بسیار بالا در کنار حرکت دورانی این دستگاه موجب می گردد تا در کنار از بین رفتن رطوبت مصالح ما، مواد ریز دانه موجود در سنگدانه های اولیه نیز جدا شوند، این مواد ریزدانه که در ابعاد میکرونی هستند فیلر نام دارند و در تولید آسفالت به تناسبی مشخص مورد استفاده قرار میگیرند که وظیفه گرفتن فیلرهای جدا شده و ذخیره این مواد به عهده سیکلون می باشد.

مکانیزم سیکلون به این صورت می باشد که ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ،درون درایر ﻓﺸﺎر ﻣﻌﮑﻮس ایجاد میکند که این فشار معکوس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﻮاد ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ جدا شده از مصالح ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﮑﻠﻮن ﻫﺪاﯾﺖ شوند.

در این مرحله مکش فن سانتریفیوژ درون سیکلون اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ کرده و باعث ته نشین شدن این مواد ریزدانه می شود.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺑﻌﺎد و اشکال ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺶ
• داراي اﺳﮑﺮوﻓﯿﺪر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد
• ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه داﺧﻠﯽ