شوت پنوماتیک

1722 روز قبل   ادمین  

شوت پنوماتیک

شوت پنوماتیک ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﭘﻮدري و رﯾﺰداﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
این تجهیز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي، ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ و ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و ﮐﺮوﻣﯿﺖ و ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮدري و رﯾﺰ داﻧﻪ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ شوت پنوماتیک

• ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 60 ﻣﺘﺮ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• داراي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎده
• اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎي ﮐﻢ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ