فلاسک قیر

2033 روز قبل   ادمین  

فلاسک قیر

فلاسک قیر ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و تامین قیر مورد نیاز کارخانه پخت آسفالت در ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی 30، 50، 70 و 100 ﺗﻦ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

این تجهیز ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ گرم شده توسط اویل هیتر ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﮑﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮارت 110 تا 140درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﯿﺮ را آﻣﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ فلاسک قیر

• داراي ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
• ﺷﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي روي ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن
• ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ و ﻣﮑﺶ ﺷﻨﺎور
• ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎ ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن
• دارای نشان دهنده ظرفیت