فیلتر آبی

2033 روز قبل   ادمین  

فیلتر آبی

فیلتر آبی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن ﻏﺒﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و اﺳﭙﺮي آب روي ﻏﺒﺎر خروجی، آﻧﻬﺎ را ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮده و ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﯽ را در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ فیلترآبی

• ﮐﻼﻫﮏ ﮔﻞ ﮔﯿﺮ
• داراي 120 ﻋﺪد ﻧﺎزل آب ﭘﺎش ﭘﺮده اي
• ﭘﺎﮔﺮد و راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
• ﭘﻤﭗ آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
• ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﻨﭽﯽ