مشعل توربوجت

2033 روز قبل   ادمین  

مشعل توربوجت

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ مشعل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦ مشعل ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

در مرحله خشک کردن رطوبت سنگدانه ها توسط درایر ما نیاز به منبع حرارتی در حدود 2 الی 16 میلیون کالری داریم که وظیفه تامین این انرژی حرارتی برعهده این تجهیز می باشد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮاد و ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮان هاي ﺣﺮارﺗﯽ 2 اﻟﯽ 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻟﺮي ﺑﺼﻮرت دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت از اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل درﯾﭽﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
• ﺗﮏ ﻧﺎزل ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﺪ ﺷﻌﻠﻪ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﯽ