میکسر آیریش

1722 روز قبل   ادمین  

میکسر آیریش

میکسر آیریش ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺴﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻠﮕﯿﺮي ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺴﻮز ﺑﻮده و ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻦ و ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ در ﻋﮑﺲ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در زاوﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﮑﺲ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ میکسر آیریش

• ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
• ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي داراي روﮐﺶ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ
• ﺑﺪﻧﻪ داراي ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• ﮐﻒ ﻣﯿﮑﺴﺮ داراي ﻻﯾﻨﺮ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• کنترل و فرامین تماماً plc