میکسر

2033 روز قبل   ادمین  

میکسر

ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ میکسر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﺘﻼط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮاد ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻣﻮاد ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ داﺧﻞ میکسر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دو ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻮاد را درﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ ﺧﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد و ﭘﺮوﺳﻪ اﺧﺘﻼط را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ میکسر

• ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• درب ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﮔﻼژ و داراي 2ﻋﺪد ﺟﮏ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• ﭘﻨﺠﻪ و ﺑﺎزوﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺸﮑﻦ و ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ با پوشش کامل شافت
• گیربکس خورشیدی با حداکثر گشتاور و راندمان
• ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن نیروﻫﺎي ﻣﺤﻮري و ﺷﻌﺎﯾﯽ