نوار تغذیه

2033 روز قبل   ادمین  

نوار تغذیه

نوار تغذیه وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﺪرﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮي ﺳﺮد را ﺑﻪ دراﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ برای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷند.

نوار تغذیه در اﺷﮑﺎل و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ نوار تغذیه

• اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﺎوداﻧﯽ
• ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي روﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• روﻟﯿﮑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ IP ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻏﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ
• اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو
• ﻏﻠﻄﮏ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ