پاتیل ذوب ریزی

1722 روز قبل   ادمین  

پاتیل ذوب ریزی

پاتیل ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﻣﻮاد ﻣﺬاب از ﻣﺤﻞ ذوب ﮔﯿﺮي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ذوب رﯾﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺪن، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻓﻮﻻد و ﻏﯿﺮه ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ رﯾﺰ و ﺗﻪ رﯾﺰ و ﺗﯽ ﭘﺎت در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ پاتیل

• دﻗﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺬاب
• ﺳﺮﻋﺖ درﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺬاب
• اﻣﻨﯿﺖ در ذوب رﯾﺰي
• داراي ﻗﻔﻞ ﮐﻦ ﺑﺎزوﻫﺎ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
• داراي ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﺴﻮز ﮐﺎري