کراشر

1722 روز قبل   ادمین  

کراشر

کراشر ﺟﻬﺖ ﺧﺮداﯾﺶ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺒﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ کراشر

• دﯾﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ورق ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ
• اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر وﯾﺒﺮه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن
• ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
• ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ