کارخانه تولید آسفالت سرد

530 روز قبل   ادمین   آسفالت

کارخانه تولید آسفالت سرد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺑﺮودت زﯾﺎد، ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﺮك ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درزﮔﯿﺮي و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي روش ﺳﺮد اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، داراي ﻋﻤﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ...

سیلو سنگدانه های سرد

2033 روز قبل   ادمین   آسفالت

سیلو سنگدانه های سرد سیلو سنگدانه های سرد در دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ در مخازن خود و بارگیری یکنواخت و قابل کنترل، ﻣﻮاد ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را روي ﻧﻮارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﻧﻮاع 4 واحدی یک پارچه،6 واحدی یک پارچه و تک ...

نوار تغذیه

2033 روز قبل   ادمین   آسفالت

نوار تغذیه نوار تغذیه وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﺪرﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮي ﺳﺮد را ﺑﻪ دراﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ برای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷند. نوار تغذیه در اﺷﮑﺎل و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد ...

درایر (خشک کن)

2033 روز قبل   ادمین   آسفالت

درایر - خشک کن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺨﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ سنگدانه های موجود در سیلوهای سرد بوسیله نوارنقاله به داخل دراﯾﺮ ریخته می شوند و توسط ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﻌﻞ ﺣﺮارتی بین 6 تا 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻟﺮي به آنها داده می شود. درایر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺮه ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮاد را در ﻃﻮل ﮐﻮره ﺑﻪ دوران و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﯽ ...

سیکلون

2033 روز قبل   ادمین   آسفالت

سیکلون در کارخانه پخت آسفالت سنگدانه ها پس از ورود به درایر و قرار گرفتن تحت دمای بسیار بالا در کنار حرکت دورانی این دستگاه موجب می گردد تا در کنار از بین رفتن رطوبت مصالح ما، مواد ریز دانه موجود در سنگدانه های اولیه نیز جدا شوند، این مواد ریزدانه ...