میکسر مداوم

530 روز قبل   ادمین   ریخته گری

میکسر مداوم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﮑﺲ ﻣﺎﺳﻪ co2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﮑﺲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﯿﺪ و رزﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺰ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﺎ درﺻﺪ دﻟﺨﻮاه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ...

بگ فیلتر

530 روز قبل   ادمین   ریخته گری

بگ فیلتر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ذوب ﮔﯿﺮي و ذرات رﯾﺰداﻧﻪ اي ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮓ ...

دستگاه تولید ماسه رزینی

1722 روز قبل   ادمین   ریخته گری

دستگاه تولید ماسه رزینی دستگاه تولید ماسه رزینی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺳﻪ روي ﻣﺎﺳﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ رزﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﯿﺮي و ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دستگاه تولید ماسه رزینی • ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ...

شوت پنوماتیک

1722 روز قبل   ادمین   ریخته گری

شوت پنوماتیک شوت پنوماتیک ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﭘﻮدري و رﯾﺰداﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . این تجهیز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي، ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ و ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و ﮐﺮوﻣﯿﺖ و ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮدري ...

میکسر سطلی

1722 روز قبل   ادمین   ریخته گری

میکسر سطلی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺲ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺴﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه • ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺲ ...