کارخانه تولید آسفالت سرد

530 روز قبل   ادمین  

کارخانه تولید آسفالت سرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺑﺮودت زﯾﺎد، ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﺮك ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درزﮔﯿﺮي و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي روش ﺳﺮد اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، داراي ﻋﻤﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ و ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻗﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط ﻣﺼﺎﻟﺢ آن در ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط، ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮔﺮم ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺣﺮارت داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ، در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.