کوره گرمکن ماسه

1722 روز قبل   ادمین  

کوره گرمکن ماسه

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﻣﺎﺳﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رزﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ رزﯾﻦ در ﻣﺎﺳﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻘﺎوم
• داراي ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ • ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﻤﺘر