میکسر سطلی

1722 روز قبل   ادمین  

میکسر سطلی

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺲ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺴﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه
• ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺲ ﺑﺎﻻ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎردﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ
• ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ