سنگ تمیزکاری

1722 روز قبل   ادمین  

سنگ تمیزکاری

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﺷﺪه ذوب رﯾﺰي و ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪار در دو ﻧﻮع ﺛﺎﺑﺖ و آوﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري در زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ آوﯾﺰ
• راﻫﺒﺮي و اﭘﺮاﺗﻮري ﺳﺎده آﺳﺎن
• اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری