قوانین و شرایط ضمانتنامه

1414 روز قبل   ادمین  

خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر میباشد.

دستگاههایی مشمول ضمانت هستند که دارای برگ ضمانتنامه باشند، بدیهی است جهت استفاده از خدمات پس از فروش ارائه برگ ضمانتنامه ضروریست، لذا در حفظ و نگهداری آن دقت فرمائید.

ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط.

دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

هر نوع دستکاری و یا آسیب در برگه ضمانتنامه که منجر به خدشه در آن شده باشد


جدیدترین پست ها